Història

El Centre d'Estudis Carles Cardó va ser creat l'any 1986 amb l'objectiu de realitzar una tasca de reflexió i recerca sobre la societat contemporània. Els àmbits d'actuació del Centre han estat diversos, com també ho han estat els seus dirigents i el públic al qual adreça la seva activitat. Bàsicament el Centre està format per estudiants universitaris, joves professionals i professors d'àmbit mitjà i universitari. El funcionament ordinari se centra en l'organització de cursos i estudis sobre el pensament i la història en general. A més d'aquesta dedicació especial a l'estudi constant i aprofundit, el Centre té especial interés en la divulgació d'aquestes reflexions en les seves vessants més pràctiques i educatives. A grans trets les activitats poden classificar-se en quatre grans grups: cursos ordinaris, seminaris, sortides d'estudi i publicacions.


Activitat

Des del seu inici el Centre d'Estudis Carles Cardó ha celebrat un o dos cursos anuals que reuneixen un grup de gent interessada en un tema concret al voltant de la lectura d'un llibre o d'un recull bibliogràfic. El grup es reuneix setmanalment i organitza les sessions a partir de les aportacions dels mateixos participants o de conferències que es demanen a especialistes en el tema.
Aquesta activitat forma el nucli vital del nostre Centre, ja que acull un grup de persones que, amb constància en l'esforç i paciència en el treball, donen el tot de la mena de tasca seriosa i d'aprofundiment que l'aclariment de la nostra situació complexa en el món contemporani demana.


Altres Activitats

Amb la voluntat d'oferir altres possibilitats de treball i d'obertura a les nostres activitats es realitzen altres menes d'iniciatives. Cal destacar en especial els seminaris realitzats en col·laboració amb diverses institucions:

El Centre col·labora en l'organització dels Col·loquis de Vic; així mateix també col·labora en la publicació de textos relacionats amb l'activitat realitzada.